ÅrsrapportNyheter

Tingretten gjennom 2017

– Fredrikstad tingretts ansatte har lenge vært aktive bidragsytere i utviklingen av fremtidens domstoler. I 2OI7 ble vi med i prosjektet Digitale Domstoler, skriver sorenskriver Agnalt.

AV
Publisert
Oppdatert:

Prosjektet skal arbeide med følgende hovedspørsmål: Hvordan kan vi med digitalisering og nye arbeidsmåter forenkle og forbedre rettsprosessen? Tingretten er allerede i gang med mye godt arbeid. Det blir spennende å være med videre i 2018.

Tingretten gjennomfører i dag hovedforhandlinger i tvistesaker elektronisk, dvs. uten papirdokumenter. Vi ønsket i20L7 at Øst politidistrikt skulle komme på banen og starte med

oversendelse av dokumenter til retten elektronisk. I november 2OI7 fikk vi oversendt de

første elektroniske straffesakene. Det betyr besparelser både for påtalemyndigheten og

retten. I retten slipper aktørene nå å håndtere store papirbunker eller permer for å finne frem til riktig dokument. I stedet vises alle aktuelle dokumenter på skjermer i rettssalene

Erfaringene så langt er positive. Nå arbeider vi videre med å effektivisere våre interne arbeidsrutiner.

I løpet av januar 2018 vil tre av våre rettssaler være utrustet til å kunne gjennomføre elektron iske rettsmøter.

Vitnestøtte

l 2OI7 gjennomførte vi vitnestØttekurs for å rekruttere nye frivillige til Fredrikstad tingrett og Moss tingrett. Vi har nå en god gruppe med vitnestøtter som alltid stiller opp når vi har

Tonholm fratrådte

I juni 2OI7 sluttet tingrettsdommer lnge B. Tonholm i tingretten. Han gikk av med pensjon etter 25 år som tingrettsdommer ved Fredrikstad tingrett.

lnge B. Tonholm har vært en aktiv bidragsyter i tingrettengjennom mange år. Han har behandlet og avsagt dom i en rekke store og små saker i løpet av årene han har vært tingrettsdommer.

Advokat Torbjørn Fjeldstad erstattet lnge B. Tonholm som tingrettsdommer fra 10. september 2077.

Straffesaker 2017

I løpet av 2OI7 innkom det 772 enedommersaker til tingretten. Tilsvarende tall i 2016 var 715 saker.

Av innkomne saker var det blant annet:

2I7 fengslingsbegjæringer (133 begjæringer i 2016)

2O1 begjæringer om pådømmelse i tilståelsessaker (195 begjæringer i 20L6)

65 begjæringer i veitrafikksaker, dvs. beslag av førerkort, klage på gebyr mv. (61 begjæringer i 2O16)

30 begjæringer om besøks- eller kontaktforbud (35 begjæringer i 2016)

91 begjæringer om ransaking eller beslag (92 begjæringer i 2Ot6)

149 begjæringer om oppnevnelser (168 begjæringer i 2016).

Det ble i 2O17 avsagt 144 dommer i tilståelsessaker, tilsvarende tall som for 2016.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i enedommersaker er 15 dager i 2017. Det er en økning på en dag sammenlignet med 2016. Saksbehandlingstiden er fortsatt tilfredsstillende i forhold til Stortingets og Domstoladministrasjonens mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid som er én måned.

Med domsrettssaker

l 2O17 innkom det 247 meddomsrettssaker til behandling, en nedgang på 36 saker fra i fjor

2017 innkom det 16 seks-årssaker mot 19 saker i 2016. Tiltalebeslutningene i disse sakene har i stor grad dreid seg om alvorlig narkotikakriminalitet, voldtekt/seksuell omgang medbarn, grove ran og voldssaker. Tingretten har også behandlet en sak som gjaldt forsøk på drap.

Tingretten får igjen oversendt færre saker fra påtalemyndigheten. Noen saker er fortsatt svært gamle ogfører som tirlligere til strafferabatter. Det er belastende for den tiltalte, men også for de fornærmede og vitner som må vente lenge på å få forklart seg slik at saken kan bli pådømt.

Det ble avsagt 186 dommer i tingretten i 2O17, mot 198 i 2O16.

Sivile saker

I løpet av 2O17 mottok tingretten 236 tvistesaker til behandling. For 2016 var antallet mottatte saker 231.

Det er 97 uavgjorte tvistesaker pr. 31.12 .2017 (84 uavgjorte saker pr.31.12. 2016. Det ble avgjort 228 tvistesaker i 2017 tilsvarende tall ¡ 2016 var 219.

De innkomne tvistesaker fordelte seg slik i 2016 (tall for 2O15 i parentes):

63 foreldretvister (45)

97 alminnelige tvistesaker (93)

Saken fortsetter under annonsen.

7 farskapssaker (9)

9 arbeidsrettssaker (18)

32 overprøvingssaker ved tvangsinngrep (barnevernssaker og psykisk helsevernsaker)

Skjønn

Det er innkommet ni skjønnsbegjæringer i 2017, en økning på tre saker fra 2016.

Saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tvistesaker er 157 dager. Saksbehandlingstiden i fjor var 127 dager. Hovedforhandling i saker etter allmennprosess ble påbegynt for sent i 18 saker 2O17, samme nivå i 2016. Avgjørelse ble avsagt for sent i 14 saker (9 i 2016). I småkravsaker har tingretten oversittet fristen for å avslutte saker ved 8 tilfeller, samme som i 2O16. Til tross for dette er saksbehandlingstiden fortsatt innenfor Stortingets og Domstoladministrasjonens veiledende norm for sivile saker på 180 dager.

Rettsmekling

Det er i 2O17 foretatt rettsmekling i 22 saker, hvorav 16 saker ble forlikt under rettsmeklingsmøtet. Tilsvarende tall er 22 saker i 2016, hvorav 18 saker ble forlikt under rettsmeklingsmøtet. Dette resultatet er vi fornøyd med.

Fordelen med rettsmekling er at partene blir enige om en løsning som alle partene kan leve

med. En mekler hjelper partene til å komme fram til enighet ved å få innblikk i hva slags interesser og behov partene har, og vil prøve å skape en dialog preget av forståelse og enighet. Det innebærer som regel at partene må være innstilt på et kompromiss sammenlignet med sitt opprinnelige standpunkt. Rettsmekling foregår for lukkede dører og uten rettsmøte. Partene unngår dermed den publisiteten som ordinær rettsbehandling kan medføre.

Skiftesaker

Konkurs og gjeldsforhandling mv.

Det har i 2O17 innkommet 128 nye konkurssaker (148 i 2016). Retten startet 2017 med en restanse på 44 sakcr (49 i 2016). Bo cr åpnct i 39 saker i mot 55 i 2016.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker der bo har vært åpnet (i dager for saker avgjort i perioden) er 205 i 2017 mot 192 i 2016 og 130 i 2015.

Gjeldsordninger

Det er i 2O17 innkommet 55 gjeldsordningssaker. I 2016 innkom det 37, i 2015 innkom det 53, mens det i 2014 innkom 40 saker. Tingretten ser igjen en økning av antall gjeldsordningssaker. Etter vår vurdering skyldes økningen av gjeldsordningssaker at det har vært for enkelt å oppta lån. Det medfører at låntakerne få problemer med å betjene lånene og etter en periode søker om gjeldsordning.

Dødsfallsbehandling

Fredrikstad tingrett behandlet 725 dødsfall i 2O17 (784 dødsfall i 2016). 7 av dødsfallene gjaldt personer som var bosatt i andre kommuner enn Fredrikstad og Hvaler.

Dødsbo

Ved Fredrikstad tingrett er det åpnet offentlig skifte i 22 dødsboer i 2017, mot 29 i 2016.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for dødsbobehandlinger 286 dager i2017 mot 309 dager i 2O16. Veiledende norm for behandling av dødsbo er ett år. Tingretten er godt innenfor saksbehandlingstiden for boer.

Tvangssaker

Fredrikstad tingrett har i 2O17 mottatt 329 tvangssaker. Antall saker i 2016 var 339 saker.

Sakene for 2O17 fordelte seg slik (tall for 2016 ¡ parentes):

4 fravikelser (6) l tvangsoppløsninger av sameie (4)

285 tvangssalgssaker, inkl. borettsandeler, adkomstdokumenter, fast eiendom (302)

31 klager over utlegg (14).

l tvangsfullbyrdelser av samværssak (3)

Det har i 2O17 vært en liten nedgang i antall tvangssalgssaker.

Siste vielser

2O17 var det 160 vielser ved tingretten en liten økning sammenlignet med 156 i 2016. I 2017 fortsatte tilbudet om vigsel en lørdag i måneden, og flere par har takket ja til det.

Fra 1. januar 2018 flyttes seremoniene ut fra tingretten og til kommunene. Det vil bli mulighet for seremonier både i Hvaler kommune og Fredrikstad kommune.

Bemanning i 2O17

Fredrikstad tingrett bestod i 2O17 av sorenskriver, administrasjonssjef, tre dommere, to dommerfullmektiger og ni saksbehandlere. l tillegg har vi en person hos oss i praksis/arbeidstrening gjennom NAV og Din Utvikling. Som et resultat av ABE-reformen og ansettelsesstoppen i domstolene, har Fredrikstad tingrett hatt en ledig dommerstilling i en periode.

lfølge ressursfordelingsmodellen for 2017 skal tingretten ha 7,3 dommersårsverk og 11,4 saksbehandlerårsverk.

Arnfinn Agnalt

sorenskriver

Wendla Dehli Evensen

administrasjonssjef


FORSIDEN NÅ