BompengerNyheter
LESERBREV

Bompenger eller ikke bompenger – er det spørsmålet

-Det er ingen vei utenom bompenger, hvis vi skal bli kvitt de verste trafikkproblemene i Fredrikstad. Et nei til bompenger innebærer derfor økt kork og kaos i Fredrikstad-trafikken. Er dette en situasjon som partiene vil leve med?

AV Gry Rustad Pettersen
Publisert
Oppdatert:

Teksten over er hentet fra Fredriksstad Blads lederartikkel 7. februar 2007. Tre måneder senere, i mai 2007, fattet et nærmest enstemmig bystyre i Fredrikstad vedtak som åpnet for å finansiere vegutbygging gjennom bompenger. Planleggingen av «Bypakke Fredrikstad» var i gang.

Fire år senere, 25. november 2011, uttalte NHO Østfold, Fredrikstad Utvikling og Vekst i Sarpsborg at vi ikke hadde noen tid å miste. Et prinsippvedtak om bomring måtte på plass også i Sarpsborg – hvis ikke ville hele regionen miste muligheten til belønningsmidler. Sentrale myndigheter ønsket nemlig nå at våre to byer samordnet sine infrastrukturutbygginger. Gjorde vi ikke det, risikerte vi å havne bakerst i køen av planlagte infrastrukturprosjekter i Norge. Byenes næringslivsorganisasjoner kastet seg inn i bompengedebatten med full tyngde. Og budskapet var altså klart: Det er ingen vei utenom en bomring også i Sarpsborg.

I mai 2013, presenterte rådmennene i Fredrikstad, Sarpsborg og fylkeskommunen sitt felles forslag til «Bypakke Nedre Glomma» - en stor utbyggingspakke som blant annet inneholder kollektivsatsing, utbygging av bil- og sykkelveier, samt bomringer rundt både Fredrikstad og Sarpsborg. Over ti år er gått siden lokalmedia på lederplass slo fast at bompenger var et nødvendig vedtak dersom byen skulle utvikle seg i rett retning. Vi står få måneder unna at de første bompengekameraene skrues på rundt byen vår og bompenger debatteres blant innbyggerne og i avisene. 

Det har vi forståelse for. For selv om en opprusting av veisystemet vårt fører mye godt med seg, så er bompenger en kostnad hver og enkelt av oss vil merke. Den tar ikke hensyn til økonomisk situasjon (i motsetning til for eksempel inntekts- og formueskatt), og en bomring kan oppleves som en barriere mellom lokalsamfunn. Så hvorfor har man i over ti år jobbet med en løsning for vei og infrastrukturutbygging basert på bompenger?

Svaret er ganske enkelt - alternativet til bomring er ingen utbygging av veisystemet. Infrastrukturprosjekter som realiseres i Norge i dag finansieres delvis gjennom bompenger. Sånn har det vært siden slutten av 80-tallet, og under skiftende regjeringer. Skal staten bidra økonomisk er det med andre ord blitt en forutsetning at prosjektene medfinansieres gjennom bompenger. 

Ønsker ikke kommunene bompenger prioriteres andre prosjekter. Faktum er nemlig at andre kommuner står i kø for å få sine infrastrukturprosjekter inn i Nasjonal transportplan.
I løpet av sommeren 2018 vil nye riksvei 110 fra Ørebekk til Simo stå ferdig. Da vil også «bompengekameraene» slåes på i Fredrikstad. 

  • Med bombrikke og rabatt fra Autopass-avtale på 20 prosent vil personbil-bilister betale omtrent 23 kroner per passering.
  • Innkreving av bompenger vil bare skje en vei - mot sentrum.
  • Timesregel videreføres (man betaler kun for en passering av bomringen per time).
  • Det settes et tak på 70 passeringer per måned, ut over dette kjører man gratis.
  • El-biler kjører gratis (men må ha bomavtale og brikke).


En bomring fører med seg noen ulemper. Samtidig hadde ikke Fredrikstad greid seg uten, ikke i forhold til forutsetningene vi har å jobbe med. 
Så vi har trua på at Fredrikstad vil være en enda bedre by å bo og drive næring i etter hvert som prosjektene i Bypakke Nedre Glomma ferdigstilles. Veisystemet skal bli mer effektivt og bussene kommer raskere fram.  Sentrum blir finere, og det blir lettere og tryggere å komme seg rundt for syklister og gående.  

For oversikt over tiltakene i Bypakke Nedre Glomma se: http://www.bypakkenedreglomma.no/
 
Gry Rustad Pettersen
Prosjektleder
Bypakke Nedre Glomma
 


FORSIDEN NÅ